bk
centre
menu escola
menu grau professional
menu formacio continuada
editorial
copyright2010
formació continuada > cursos actuals

TÍTOL D'EXPERT universitari EN MÚSICA, CREATIVITAT I MOVIMENT
CURS DE POSTGRAU DE LA UNIVERSITAT RAMON LLULL (Blanquerna)-EL MUSICAL

  • Dirigit a...
  • Calendari, Horari i Pla d'Estudis
  • Objectius i Avaluació
  • Direcció i Professorat
  • Preu i InscripcióDIRIGIT A:
Aquest títol va adreçat a professionals que volen conèixer i desenvolupar processos creatius per a l'ensenyament/aprenentatge d'expressions artístiques o altres matèries com a procediment, recurs o contingut a treballar (mestres, músics, professionals de les arts escèniques, graduats en Psicologia, Pedagogia o Treball Social.)

REQUISITS:
Per accedir al curs i obtenir la titulació de postgrau "Títol d'Expert Universitari en Música, Creativitat i Moviment" s'ha d'estar en possessió d'un títol universitari, ja sigui llicenciatura, diplomatura o grau de titulacions relacionades amb la música, el teatre, la dansa, la docència o d'altres disciplines que mostrin un interès justificat per conèixer les tècniques i els continguts del curs. En casos concrets, es preveu la possibilitat que hi accedeixin alumnes no titulats que, per la trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir el curs. En aquest cas, el títol que obtenen aquests estudiants és un Diploma d'Extensió Universitària. Es permet fer una matrícula condicional als alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l'Estat espanyol amb menys del 10 % dels crèdits pendents per obtenir un títol universitari.


Crèdits:
15 ECTS

Lloc: Les classes tenen lloc majoritàriament a El Musical-Centre Autoritzat de Grau Professional de Música; de Bellaterra a excepció de les dues activitats següents que es celebraran a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'educació i l'esport de la Universitat Ramon Llull:
1. Activitat 1:master-- class (2h.)
2. Activitat 2: Jornada de Música, Creativitat i Moviment (1 dia)

Llengües vehiculars del títol: català, castellà, anglès

Tipologia de títol: Títol d'expert universitari en Música, Creativitat i Moviment (ESTUDIS DE MÀSTER/ CURS DE POSTGRAU/ DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ/ TÍTOL D'EXPERT)

Modalitat dels estudis: Presencial

Institucions col·laboradores:
- Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna- Universitat Ramon Llull
- El Musical, Centre d'Educació, Recerca i Producció Musical

Promoció 2017-2019(nova promoció! obrim inscripcions per alumnes interessats)

Durada: El curs consta de 4 mòduls i té una durada de 2 anys
Mòdul 1 - octubre 2017-maig 2018 (classes 1 dissabte al mes)
Mòdul 2 i 4 - octubre 2018- maig 2019 (classes 1 dissabte al mes)
Mòdul 3 - juliol 2017 o bé juliol 2018 (CURS D'ESTIU - a triar per l'alumne)

Dates 2017-2018
Mòdul 1: 21 octubre 2017, 18 novembre 2017, 2 desembre 2017, 20 gener 2018, 24 febrer 2018, 24 març 2018, 28 abril 2018, 12 maig 2018.
Mòdul 3 -CURS d'ESTIU: del 3 al 6 de juliol 2017
Dates 2018-2019
Mòdul 2 i 4: Sortiran publicades el juliol de 2018
Mòdul 3 - CURS D'ESTIU: Sortiran publicades al maig del 2018

Horari: L'horari és de les 12 h. a les 14 h. i de 16h. a 20h.
*Horaris aproximats pendents confirmar a principis d'octubre. La direcció del curs es reserva el dret de modificar-los segons les necessitats del curs.

Promoció 2016-2018 (actualment en curs)

Durada: El curs consta de 4 mòduls i té una durada de 2 anys
Mòdul 1 - octubre 2016-maig 2017 (classes 1 dissabte al mes)
Mòdul 2 i 4 - octubre 2017- maig 2018 (classes 1 dissabte al mes)
Mòdul 3 - juliol 2016 o bé juliol 2017 (CURS D'ESTIU - a triar per l'alumne)

Dates 2016-2017
Mòdul 1: 15 octubre 2016, 19 de novembre 2016, 10 de desembre 2016, 28 de gener 2017, 11 de febrer 2017, 18 de març 2017, 22 d'abril 2017, 13 de maig 2017
Mòdul 3 -CURS d'ESTIU: de l'11 al 14 de juliol 2016
Dates 2017-2018
Mòdul 2 i 4: 21 octubre 2017, 18 novembre 2017, 2 desembre 2017, 20 gener 2018, 24 febrer 2018, 24 març 2018, 28 abril 2018, 12 maig 2018.
Mòdul 3 - CURS D'ESTIU: del 3 al 6 de juliol 2017

Horari: L'horari marc és de les 12 h. a les 14 h. i de 16h. a 20h.
*Horaris aproximats. Publicació definitius a principis d'octubre. La direcció del curs es reserva el dret a modificar els horaris segons necessitats curs.

Pla d'Estudis

MÒDUL 1: FONAMENTS DE LA CREATIVITAT MUSICAL I CORPORAL (6 ECTS)

Assignatura 1. IMPROVISACIÓ VOCAL I INSTRUMENTAL: (2 ECTS)
1. Experimentació amb sonoritats i ritmes a partir de materials i instruments
sonors.
2. Descobriment de diferents llenguatges artístics clàssics i contemporanis.
3. El mètode Soundpainting com a forma de improvisació col·lectiva.
4. L’ús creatiu de la veu.
5. La improvisació musical com a inspiradora, conductora i organitzadora del
moviment.
6. La improvisació com a font de comunicació entre mestre i alumne.
7. Imatge, moviment, música i emoció.

Assignatura 2. ESTRATÈGIES I RECURSOS MUSICALS I CORPORALS PER A DESENVOLUPAR LE CREATIVITAT I (2 ECTS)
1. El procés creatiu, un conjunt de records i novetats.
2. L’art i la creativitat com a procediment d’ensenyament/aprenentatge.
3. Transformació, fluïdesa, originalitat, sensibilitat i capacitat d’elaboració.
4. La creativitat com a recurs educatiu.
5. Presentació i coneixement de recursos i materials didàctics (etapa 0-6)
6. La improvisació com a contingut en l’aprenentatge d’expressions artístiques.

Assignatura 3. MÚSICA EN MOVIMENT (2 ECTS)
1. Cançó, percussió corporal i creativitat.
2. La rítmica Dalcroze, el moviment creatiu i la teoria del Flow
3. La música en moviment com procediment per a l’aprenentatge d’altres àrees
del coneixement.
4. Danses: les variacions i la transformació.
5. Tècnica i expressió.
6. El moviment i el treball creatiu en grup com a eina de cohesió.

MÒDUL 2: APROFUNDIMENT EN ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES I PROCEDIMENTS PER A DESENVOLUPAR LA CREATIVITAT (2 ECTS)

1. Creativitat, recerca i innovació.
2. Pràctica i elaboració de seqüències didàctiques que promouen la conservació i
desenvolupament de la creativitat.
3. L’observació a l’aula.
4. El paper del mestre en el processos creatius.
5. Presentació i coneixement de recursos i materials didàctics (etapa 6-12).
6. Elaboració de programes d’intervenció artístics i educatius.

MÒDUL 3. TECNOLOGIA, EINES DIGITALS I PROJECTES ARTÍSTICS INTERDISCIPLINARS (3ECTS)

CURS D'ESTIU 1. Estudi i anàlisi de diferents projectes educatius interdisciplinars.
2. Tècniques i pràctiques d’intervenció artística i educativa.
3. Eines digitals i tecnològiques.
4. Relacions entre Música, moviment, literatura i audiovisuals.

MÒDUL 4. TREBALL FINAL (4 ECTS)
El treball Final de Màster té dos modalitats: recerca i professionalització. En la modalitat professionalitzadora l’estudiant elabora una projecte o proposta d’intervenció educativa que promou l’ús de la creativitat en un àmbit concret: inclusió
social, context cultural i/o artístic, educació escolar, ensenyaments artístics, etc.
Aquest projecte ha de ser justificat, elaborat a partir d’uns objectius clars i
fonamentat amb un marc teòric que demostri el grau de coneixement que l’estudiant
ha adquirit sobre el tema i l’àmbit escollit.

La modalitat de recerca implica que l’estudiant dugui a terme una petita recerca sobre un tema i àmbit educatiu i cultural concret vinculat a la creativitat a partir de la
formulació d’unes preguntes, la redacció d’uns objectius clars i l’elaboració d’un marc
teòric. Els resultats que obtingui li portaran a una en l’àmbit educatiu dels coneixement adquirits.


Objectius generals:

1- Donar eines per tal de desenvolupar una creativitat musical, corporal i educativa pròpia.
2- Adquirir estratègies de comunicació artística i educativa i aplicar-les a l’aula a partir d’un treball interdisciplinari.
3- Desenvolupar la creativitat vocal i instrumental per tal de conduir, a través de la improvisació, activitats de música i moviment.
4- Proporcionar a l’estudiant recursos pedagògics teòrico-pràctics per a promoure la conservació i/o desenvolupament de la creativitat en activitats educatives i artístiques.
5- Elaborar produccions i projectes cercant relacions entre música, moviment, imatge i literatura.
6- Proporcionar estratègies per a dissenyar i estructurar sessions artístiques i creatives d’ensenyament-aprenentatge.
7- Aprofundir en el coneixement de tècniques corporals i d’expressió creativa.
8- Conèixer les darreres recerques respecte als processos i beneficis de la creativitat en l’art i l’educació.
9- Desenvolupar l’escolta i l’observació per tal de desenvolupar bones pràctiques educatives i promoure estats emocionals positius.
10- Despertar un esperit crític i reflexiu compartint informació amb els altres.

Avaluació:
Presentació de treballs individuals i en grup per tal d’avaluar els diferents mòduls.
Debats i presentacions.
Presentació de petites composicions grupals i projectes escènics en recital o audició.
Observacions de pràctiques educatives i artístiques.
Treball final.

Competències transversals:

-Desenvolupar la pròpia capacitat creativa i emprenedora.
-Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per donar resposta a les necessitats educatives.
-Cercar i integrar nous coneixements i actituds a experiències tant internacionals com del territori propi a fi d'emprendre canvis de manera creativa en la intervenció educativa.
-Ser capaç de reconèixer la diversitat artística.
-Valorar i respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions artístiques i educatives a fi d'enriquir-se mútuament
-Col·laborar amb els altres per construir un projecte comú, ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si es dóna el cas.

Competències específiques:
-Ser capaç de dinamitzar la reflexió en grup sobre els processos creatius i el respecte als altres.
-Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, la sensibilitat i els valors .
-Promoure i facilitar els aprenentatges artístics, des d'una perspectiva creativa, globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, motriu, social, filosòfica i cultural.
-Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges creatius i artístics a l’etapa infantil primària i secundària, vetllar per la seva correcta evolució.
-Afavorir la conservació i/o desenvolupament de la creativitat i de de les habilitats comunicatives.


DIRECCIÓ

Dra.Eugènia Arús. Pianista i professora de rítmica. Professora de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.
Montserrat Roig. Musicòleg. Fundadora i directora de “El Musical-centre autoritzat de Grau Professional”, Escola de Música de Bellaterra i Bellaterra Música Editorial.

COORDINACIÓ

Marta Canellas. Violoncelista i terapeuta. Professora del Conservatori professional El Musical de Bellaterra.

PROFESSORAT

Dra. Reina Capdevila Pedagoga. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.
Petter U. Johanssen. Dir. de cor, cantant i violinista. Professor del Centre Autoritzat de Grau Professional - El Musical
Ava Loiacono. Músic i actriu. Professora de l'Alta Scuola Pedagògica de Locarno.
Núria Palau. Mestra i compositora. Professora del Conservatori El Musical de Bellaterra.
Dra.Susana Pérez.
 Psicòloga i ballarina. Professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL.
Santi Serratosa. Percussionista i terapeuta. Professional freelance.
Walter Thompson. Saxofonista i director. Fundador del mètode Soundpainting.
Dorothea Wise. Ballarina. Professora de la Universitat de les Arts de Berlín.

Preu Total: 2.304 € (es pagarà fraccionadament en terminis)

Finançament: l’import del curs s’abonarà fraccionadament en terminis.

Terminis pagament:

PROMOCIÓ 2017-2019

PRIMER ANY---
Matrícula 2017-2018: 300 Euros en el moment de la inscripció (abans del 26 de setembre de 2017)
Quota 1: 336 Euros (novembre 2017)
Quota 2: 336 Euros (Febrer 2018)

SEGON ANY---
Matrícula 2018-2019: 300 Euros en el moment de la inscripció al 2n any (abans del 26 de setembre de 2018)
Quota 3: 306 Euros (novembre 2018)
Quota 4: 306 Euros (febrer 2019)

CURS D'ESTIU ---
Matrícula: 232 Euros en el moment de la inscripció (abans final maig 2017 o bé 2018- segons calendari triat)
Quota 5: 200 Euros (juliol 2017 o 2018)

PROMOCIÓ 2016-2018

PRIMER ANY---
Matrícula 2016-2017: 300 Euros en el moment de la inscripció (abans del 26 de setembre de 2016)
Quota 1: 336 Euros (novembre 2016)
Quota 2: 336 Euros (Febrer 2017)

SEGON ANY---
Matrícula 2017-2018: 300 Euros en el moment de la inscripció al 2n any (abans del 26 de setembre de 2017)
Quota 3: 306 Euros (novembre 2017)
Quota 4: 306 Euros (febrer 2018)

CURS D'ESTIU ---
Matrícula: 232 Euros en el moment de la inscripció (abans final maig 2016 o bé 2017- segons calendari triat)
Quota 5: 200 Euros (juliol 2016 o 2017)

PASSOS PER INSCRIURE'T:

1. Passos per Inscriure't: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert)
A- Omplir el Formulari d'Inscripció i fer el pagament de la matrícula. Caldrà posar el Número de compte corrent (Codi IBAN i BIC) per a la domiciliació bancària en el Formulari d'inscripció i enviar per mail a formacio@elmusical.cat :
- una fotografia vostra digital format carnet
- Document SEPA signat i escanejat (PDF per descarregar i omplir).
B- Rebràs confirmació del pagament de la matrícula via e-mail.
C- Una vegada feta la inscripció, el pagament de la matrícula i l'entrega dels documents rebràs la confirmació de l'acceptació al curs. La Universitat Ramon Llull confirmarà la validesa de la titulació presentada durant els mesos de novembre-desembre. Si els documents no fossin els requerits i no estessiu en dispocisió d'un Grau Universitari la Universitat Ramon Llull us expedirà un Diploma d'Extensió Universitària una vegada finalitzats els estudis.

Forma pagament:

-Les matrícules s'han de fer a través d'INGRÉS O TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.
Número de compte corrent del Banc de Sabadell (IBAN): ES49-0081-0432-0600-0103-9514 
Poseu a "Concepte" el Nom i Cognoms de l'alumne que s'inscriu al curs.
El pagament s'ha d'efectuar durant els tres dies naturals posteriors a la matriculació perquè es consideri vàlida la inscripció. Una vegada fet el pagament rebran per e-mail la confirmació de la plaça. 

-Les quotes es cobraran a través de domiciliació bancària. En el moment d'omplir el Formulari d'Inscripció us demanarem Número de Compte (IBAN) per tal de poder-vos cobrar els rebuts.

Certificació:

-
Per accedir al curs i obtenir la titulació de Títol d'Expert Universitari en Música, Creativitat i Moviment s'ha d'estar en possessió d'un títol universitari, ja sigui llicenciatura, diplomatura o grau de titulacions relacionades amb la música, el teatre, la dansa, la docència o d'altres disciplines que mostrin un interès justificat per conèixer les tècniques i els continguts del curs.
- En casos concrets, es preveu la possibilitat que hi accedeixin alumnes no titulats que, per la trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir el curs. En aquest cas, el títol que obtenen aquests estudiants és un Diploma Extensió Universitària. Es permet fer una matrícula condicional als alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l'Estat espanyol amb menys del 10 % dels crèdits pendents per obtenir un títol universitari.


Informació d'interès:

-La factura del curs s'emet amb les dades de la inscripció. Si vols una factura amb altre dades (Escola on treballes, Institució...) ho has d'indicar al Formulari d'Inscricpió. No es podran cambiarles dades una vegada efectuat el pagament.
- Curs Bonificat per a Empreses. Més info aquí

Condicions generals de matrícula i admissió:

1. No assegura la realització dels cursos si no s’arriba al nombre mínim de matriculacions necessàries. En cas de cancel·lació per part de El Musical, la quantitat abonada serà retornada.

2. Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà sota cap concepte. Si es renuncia a la plaça es perd qualsevol quantitat ja abonada en la seva integritat.

3. Aquests Estudis de Posgrau s'han de cursar en dos anys consecutis.

4. Qualsevol rebut retornat tindrà un recàrrec que assumiran els alumnes. Així mateix, una demora del pagament d'una o més quotes superior a un mes, a comptar des de la data d'emissió del rebut, podrà donar dret a la El Musical a anul·lar la matrícula sense dret a cap reintegrament.

5. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de El Musical - Bellaterra Música S.L. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació, així com poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant pot exercir el dret a accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir, a la adreça següent: info@elmusical.cat.

6. Aquests estudis requereixen un 80% mínim d'assistència per la obtenció de la titulació final.